Tepelné čerpadlá sa čím ďalej, tým viac tešia väčšiemu záujmu. Je to hlavne z toho dôvodu, že nám zaručia väčšiu úsporu ako plynový kotol.

Čo je tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo pracuje presne na opačnom princípe ako chladnička. To znamená, že odoberá teplo z vonkajšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému.

Tepelné čerpadlo je vlastne stroj, ktorý čerpá teplo z jedného miesta na druhé, vynaložením vonkajšej práce. Zvyčajne je to z chladnejšieho miesta na teplejšie. Tepelné čerpadlá využívajú teplo z okolia – zo vzduchu, zo zeme alebo zo spodnej vody a počas celého roka poskytujú teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

 

Tepelné čerpadlo tvorí základ niekoľkých strojov a zariadení, medzi ktoré patrí chladnička a mraznička, klimatizácia či niektoré druhy vykurovania. Poskytuje pritom najnižšie prevádzkové náklady na kúrenie a teplú úžitkovú vodu na trhu. Najčastejšie sa používajú v rodinných domoch, vhodné sú však aj pre verejné budovy či výrobné podniky.

Poznáme 3 typy tepelných čerpadiel:

Vzduch/Voda – patrí k najobľúbenejším typom vzhľadom aj k tomu, že má jednoduchú inštaláciu. TČ získava energiu z okolitého vonkajšieho vzduchu.
Voda/Voda – v tomto prípade je zdrojom voda. Tepelný kolektor čerpadla je umiestnený na dne rieky, jazera, bazéna či iných nádrží.
Zem/Voda – používa sa hlavne pri novostavbách. Zdrojom je zem, do ktorej sa v nemrznúcej hĺbke umiestni tepelný kolektor čerpadla. Dá sa tu tiež využiť hĺbkový vrt.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tento druh TČ je najvyhľadávanejší. Základom každého tepelného čerpadla je uzatvorený okruh naplnený chladivom. Tento chladiaci okruh má štyri základné časti:

Výparník – do výparníka sa privádza okolitým vzduchom nízko potenciálne teplo. Privedené teplo spôsobuje vyparovanie chladiva, pary chladiva sa stávajú nositeľom tepelnej energie a tú prenášajú do kompresora. Vzduch, ktorého prúdenie cez výparník zaisťuje axiálny ventilátor, sa pritom ochladí. Vzduchová cesta predstavuje primárny okruh tepelného čerpadla.

Kompresor – nasáva pary z výparníka, stláča ich a vytláča do kondenzátora. Práca na pohon kompresora sa premení na teplo, ktoré sa pripočíta k teplu privedenému do výparníka.

Kondenzátor – energia privedená do kondenzátora parami chladiva z výparníka a kompresora sa prenáša do cirkulujúceho vykurovacieho média (sekundárny okruh TČ). Preneseným teplom sa vykurovacie médium ohrieva.

Škrtiaci ventil – kvapalné chladivo, ktoré skondenzovalo v kondenzátore pri vyššom (kondenzačnom) tlaku, sa vstrekuje do výparníka, aby sa tu opäť vyparilo pri nižšom (vyparovanom) tlaku.

V okolitom prostredí (vzduch, voda, zem) sú obrovské prírodné zdroje energie na nízkej teplotnej úrovni. Tieto zdroje energie môžu byť využité na vykurovanie len vtedy, ak je ich tepelná energia prečerpaná pomocou zariadenia na vyššiu teplotnú úroveň.

Princíp tepelného čerpadla:

Princíp tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Jeho konštruktérom bol dokonca Slovák Aurel Stodola.

  1. kondenzátor
  2. dýza
  3. odparovač
  4. kompresor

Nízke náklady

Využitím tepla vo vonkajšom vzduchu čerpadlo spotrebuje oveľa menej energie. Požiadavky na údržbu sú minimálne, čo znamená, že prevádzkové náklady sú nízke. Vďaka pokročilej technológii kompresora sú úspory energie ešte väčšie.

Kompaktné rozmery

Integrovaná jednotka má malú inštalačnú zastavanú plochu. Kombinuje tak malú zastavanú plochu a kompaktný a elegantný dizajn.

Tepelné čerpadlo je pokročilou technológiou, ktorá si vyžaduje na jednej strane odborné poradenstvo, ale predovšetkým odbornú montáž. My vám ponúkame kompletný servis od návrhu riešenia cez realizáciu, až po uvedenie do prevádzky a záručný a pozáručný servis.