Obchodné podmienky platné pre nákup cez www.zavelkoobchodneceny.sk

 1. Objednávky pre súkromné osoby

Objednávku  tovaru je možné realizovať pomocou internetového obchodu, e-mailom alebo telefonicky na 0949 149 474.

 1. Objednávky pre firmy

V prípade, ak požadujete daňový doklad vystavený na firmu musí mať Vaša objednávka písomný tvar, musí obsahovať celý obchodný názov firmy, presnú adresu firmy, IČO, DIČ a meno objednávateľa. Sme platcom DPH.

 1. Termín dodania objednaného tovaru

Všetky naše zásielky sú doručované kuriérom, alebo osobným odberom na predajni Balak, Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava. Ak je objednaný tovar skladom, doba jeho dodania sa obvykle pohybuje od 24 – 72 hodín podľa vyťaženosti kuriérskej spoločnosti. Ak je potrebné tovar objednať u výrobcu a ten ho má skladom je dodacia doba obvykle 7 – 14 pracovných dní. Ak tovar skladom nie je ani u výrobcu a teda je potrebné ho vyrobiť, dodacia doba bude oznámená zákazníkovi individuálne. Zavelkoobchodneceny.sk si vzhľadom na vyťaženosť logistiky výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania majú iba informatívny charakter, teda nie sú záväzné a podliehajú osobitnému potvrdeniu objednávky.

 1. Objednávky väčšieho množstva tovaru a tovar na objednávku – Záloha

Pri objednávaní väčšieho množstva tovaru podľa požiadaviek zákazníka môže byť kupujúcemu vystavená zálohová faktúra na 50% ( ako záloha ) z výslednej ceny objednávaného tovaru. Pri odstúpení zákazníka od objednávky je záloha nevratná v prípade, ak už je tento tovar privezený od výrobcu. Platí aj pre tovar na objednávku.

 1. Doprava tovaru

Dopravu tovaru hradí kupujúci pri objednávke do 120€ s DPH v sume 6€. Dopravné nad 120€ s DPH službou Parcel je zahrnuté v cene tovaru, je teda zadarmo, avšak len pri objednávke nad 120€ službou Parcel. V prípade objednania tovaru vo vyššej celkovej hodnote ako 120€ s DPH, ktoré je potrebné poslať službou Cargo účtujeme dopravné podľa tabuľky prepravcu. Cena sa účtuje podľa váhy alebo objemu výrobku.

 1. Spôsoby platby za tovar

Zákazník sa môže rozhodnúť pre rôzne spôsoby úhrady za objednaný tovar:

 1. platba v hotovosti pri prebratí tovaru
 2. platba vopred – prevodom na účet
 3. dobierka platba v hotovosti

Platobnou kartou nie je možné platiť pri dobierke.

 1. Technické parametre dodávaného tovaru

Technické parametre tovaru uvedené v informáciách v e-shope sa v niektorých prípadoch môžu mierne líšiť od skutočných údajov, najmä v prípade, že ich výrobca upravil – uvedenie novšieho modelu – série, prípadne, že ich zle uviedol už samotný výrobca tovaru.

7a. Montáž dodaného tovaru

Montáž tovaru musí vykonať odborný montážnik, servis, prípadne osoba, ktorá má s montážou daného tovaru dostatočné skúsenosti. V prípade, že bol tovar montovaný neodborne hrozí zamietnutie prípadnej reklamácie zo strany výrobcu produktu.

 1. Prevzatie tovaru

Objednaný tovar dodávame výlučne kuriérskou službou alebo na osobný odber na predajni v Bratislave. Tovar si pri preberaní riadne skontrolujte (množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo). Každé poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý tovar doručil. Neskoršie reklamácie množstva a špecifikácie dodaného tovaru nemusia byť uznané z dôvodu absencie škodového protokolu. Nami expedované zásielky sú riadne zabalené a skontrolované.

 1. Záruka 24 mesiacov

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové závady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému účelu ako k takému na aký je tovar určený, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými pohromami. Na účely záručného listu slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predanom tovare.

 1. Reklamácie

Reklamačný protokol – Stiahni tu

Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne, poslať Slovenskou poštou alebo doručiť kuriérskou službou resp. prepravnou spoločnosťou na našu adresu Ing. Martin Baláž – BM MEDIA, Ľubovnianska 1, 851 07 Bratislava.  (nepreberieme reklamovaný tovar zaslaný na dobierku !!! ). Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe , alebo jeho kópia. V prípade ak si to charakter tovaru vyžaduje, vyžadujeme taktiež kópiu dokladu o odbornej montáži . Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy – protokol – Stiahni tu

Ak je kupujúci fyzická osoba – objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom a kópiou dokladu o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

V prípade vrátenia tovaru odstúpením fyzickej osoby od kúpnej zmluvy do 14 dní, bude kupujúcemu vrátená celková kúpna cena tovaru. Pri pochybení internetového obchodu odoslaním nesprávneho tovaru hradí dopravu dodávateľ a kupujúcemu bude vrátená celková kúpna cena tovaru vrátane poštovného. V prípade nevyzdvihnutia tovaru dodaného na dobierku bude Vaša prípadná budúca objednávka riešená len pri platbe vopred na účet.

Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní nemá podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar „na IČO“.

 1. Ochrana osobných údajov

Vážený klient,

Aby sme vám mohli vypracovať cenovú ponuku a spracovať Vašu objednávku potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako zabezpečujeme ich bezpečnosť.

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť: Ing. Martin Baláž – BM MEDIA, Ľubovnianska 3155/1, 85107 Bratislava-Petržalka, IČO: 46458808; Reg,:       Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra:110-210702 (ďalej len „predávajúci“) týmto v súlade so zákonom č. 28/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

 • Predávajúci spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ.
 • Dotknutými osobami sú kupujúci tovaru Predávajúceho (ďalej len „Dotknuté osoby“).
 • Údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na účely a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vykonávanie predmetu činnosti Predávajúceho, a to na účely plnenia zmluvy a plnenia zákonnej povinnosti, t.j. spracovania a vybavenia objednávok, najmä uzavretia kúpnej zmluvy, uskutočnenia platby, dodania tovaru alebo služby a poskytnutia iných súvisiacich služieb, vrátane vybavovania reklamácií, ďalej na účely marketingu, zasielania informačných materiálov, tvorby databázy stálych a potenciálnych zákazníkov, poskytovania zliav .
 • Predávajúci spracúva údaje Dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, telefónne číslo, e-mail, objednaný tovar a jeho cena, v minulosti dodané tovary, číslo bankového účtu, číslo a dátum objednávky, údaje o vykonanej platbe, práva na zľavy a sieťové údaje.
 • Predávajúci zabezpečí, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu Dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. V prípade, ak Dotknutá osoba poskytla svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov, Predávajúci je oprávnený spracúvať údaje len po dobu platnosti tohto súhlasu.
 • Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov v zmysle § 8 Zákona so sídlom v Slovenskej republike alebo inom členskom štáte Európskej únie resp. štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o európskom hospodárskom priestore.
 • Vyššie uvedené osobné údaje môžu byť na základe osobitných zákonov poskytnuté tretím stranám, najmä sprostredkovateľovi, podniku poskytujúcemu poštové a/alebo kuriérske služby, podniku poskytujúcemu elektronické komunikačné služby, advokátskej kancelárii, daňovému poradcovi, banke, súdom, exekútorovi, daňovému úradu, alebo iným oprávneným subjektom v zmysle § 10 ods. 2 Zákona. Osobné údaje môžu byť sprístupnené pracovníkom spoločností v obchodnej skupine Predávajúceho na manažérskych funkciách za účelom zabezpečenia interného fungovania a kontroly Predávajúceho.
 • Dotknuté osoby majú najmä právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci osobné údaje získal, zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania alebo ak by došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti; na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Okrem toho sa Kupujúci resp. iná dotknutá osoba môže s podnetom obrátiť i priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 • Dotknuté osoby môžu svoje uvedená práva uplatniť prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@zavelkoobchodneceny.sk či kontaktovaním zákazníckeho oddelenia Predávajúceho zaslaním listu na adresu: , Ľubovnianska 3155/1, 85107 Bratislava-Petržalka, alebo telefonicky na čísle: 0949 149 474.
 • Ak nejde o spracúvanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky resp. iný úkon, na ktorý sa nevyžaduje súhlas so spracúvaním osobných údajov, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, a ak Dotknuté osoby udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, tento môžu kedykoľvek odvolať. Dotknuté osoby berú na vedomie, že pokiaľ neposkytnú Predávajúcemu osobné údaje alebo odvolajú súhlas so spracúvaním osobných údajov, Predávajúci môže vykonať spracovateľské operácie, ku ktorým sa súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje.
 1. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zavelkoobchodneceny.sk prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy, ktoré získa od zákazníkov nedá k nahliadnutiu tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoje potreby, zároveň súhlasí s občasným zaslaním e-mailovej informácie o novinkách alebo akciách uskutočňovaných portálom www.zavelkoobchodneceny.sk

Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.01.2019 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.